انعقاد قرارداد اجرای عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری بندر صادراتی خدماتی سیراف پارس

انعقاد قرارداد اجرای عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری بندر صادراتی خدماتی سیراف پارس

با توجه به سوابق اجرایی و عملکرد مثبت شرکت تسکو در اجرای عملیات راه اندازی و بهره برداری شرکت تسکو در پروژه بندر صادراتی سیراف پارس به کارفرمایی شرکت پترو پایدار و پس از تکمیل بخش های کامل شده به  کارفرمای اصلی پروژه (شرکت منطقه ویژه پارس جنوبی) اجرای ادامه عملیات بهره برداری و تعمیرات این واحد صادراتی به شرکت تسکو واگذار گردید.