انعقاد قرارداد نظارت بر پیش راه اندازی، اجرای راه اندازی و ترمینال گوگرد بندر صادراتی خدماتی سیراف پارس

انعقاد قرارداد نظارت بر پیش راه اندازی، اجرای راه اندازی و استارت آپ ترمینال گوگرد بندر صادراتی خدماتی سیراف پارس

با توجه به سوابق اجرایی و عملکرد مثبت تیم فنی شرکت تسکو در اجرای عملیات راه اندازی در پروژه های مختلف شرکت تسکو شرکت عمران ساحل  در راستای تکمیل زنجیره خدمات در بندر صادراتی خدماتی سیراف پارس نظارت بر پیش راه اندازی، اجرای راه اندازی و استارت آپ سوله انبارش گوگرد بندر فوق را به شرکت تسکو واگذار نمود.